1. breadcrumb

วิธีการชำระเงิน

ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ

ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ

ท่านสามารถใช้บริการจากธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสินธนาคารออมสิน