1. breadcrumb

วิธีแจ้งเบาะแส

บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • (“บริษัท”) ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทมีมาตรการกํากับดูแลเรื่องร้องเรียนที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ

สถานที่ติดต่อสื่อสาร

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดมายังสายงานตรวจสอบภายใน โดยผ่านช่องทางดังนี้

 • ช่องทางไปรษณีย์

  ช่องทางไปรษณีย์

  ที่อยู่ :
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
  บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 1/1 และ 2/1 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
 • ช่องทางโทรศัพท์

  ช่องทางโทรศัพท์

  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

เงื่อนไข

 • ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด พร้อมแนบหลักฐาน (ถ้ามี) ส่งมายังสายงานตรวจสอบภายในตามช่องทางรับแจ้งเบาะแส โดยผู้รับแจ้งเบาะแสจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาและตรวจสอบการกระทำความผิดทราบโดยเด็ดขาด