1. breadcrumb
เกี่ยวกับเรา

ประกันที่ทุกคน เข้าถึงได้

รับความคุ้มครองอย่างมั่นใจ ประกันแบบ Level up ประกันที่คุณเข้าถึงได้ ครบทุกความต้องการ

เกี่ยวกับเรา

ประกันที่ทุกคน เข้าถึงได้

รับความคุ้มครองอย่างมั่นใจ ประกันแบบ Level up ประกันที่คุณเข้าถึงได้ ครบทุกความต้องการ

service-banner

วิสัยทัศน์(Vision)

“คิดแตกต่าง เพื่อยกระดับชีวิต”
ด้วยประกันชีวิตที่ตอบโจทย์และเข้าใจง่าย

พันธกิจ(Mission)

“เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ Top 10 ที่มั่นคง ยั่งยืนของประเทศไทย ที่เน้นการรับฟัง และตอบสนองความต้องการของลูกค้า/คู่ค้า มารังสรรค์เป็นสินค้าและบริการ ที่ทำให้ชีวิตลูกค้าง่ายขึ้นด้วยกระบวนการทำงานไม่ซับซ้อนและเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ กับโลกสมัยใหม่”

ค่านิยม(Core Value)

 • Listen
  Listento the Voice of Customers for sustainable growth
  รับฟังเสียงของลูกค้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • Initiate
  Initiatenew products and services for an easier life
  ริเริ่มผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
 • Fast move
  Fast moveand make things happen
  ริเริ่มผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
 • Empower
  Empowerpeople development and cross team engagement
  ส่งเสริมการพัฒนาพนักงานและการทำงานอย่างมีส่วนร่วม
mascot

บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หรือ Rabbit Life ให้บริการหลัก คือ

 • การรับประกันชีวิต (Life Insurance) ประเภทสามัญรายบุคคล
 • การรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)
Rabbit Life
เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม (LBDU : Limited Broker Dealer Underwriter) โดยผ่านกระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งเป็นบริการด้าน Wealth Management ที่ครอบคลุม
 • การสร้างความมั่งคั่ง (Wealth Creation)
 • การปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน (Wealth Protection)
 • การบริหารจัดการกระแสเงินสด (Cash Flow Management)

เกี่ยวกับเรา

A LIFE ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2540 โดยการลงทุนของกลุ่มเกษตรรุ่งเรืองพืชผล ในนาม บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอสชัวรันส์ จำกัด
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 500 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เอาประกันภัย
และเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม โดยบริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญดังนี้
2543
2548
2554
2555
2563
2565
2543
2543
บริษัทฯ ร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ จำนวน 3 ราย คือ
 1. บริษัท ซุ่นฮั่วเส็ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 22,499,995 หุ้น
 2. บริษัท เอ็มแอลซี ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นธุรกิจกลุ่มธนาคาร National Australia Bank (NAB) จากประเทศออสเตรเลีย จำนวน 12,500,000 หุ้น
 3. บริษัท ทุนเจริญ จำกัด จำนวน 15,000,000 หุ้น
บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอสชัวรันส์ จำกัด เป็น บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็ม แอล ซี แอสชัวรันส์ จำกัด (Advance MLC Assurance Co.,Ltd) และขยายธุรกิจผ่านตัวแทนประกันชีวิตภายใต้นโยบายการบริหารงานลักษณะ Wealth Management โดยมีแนวคิดของการให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงิน นอกจากนี้ยังนำเอาระบบการบริหารจัดการมาจากกลุ่ม บริษัท MLC ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียง และมีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ Wealth Management ในต่างประเทศ
2548
2548
 • กลุ่มบริษัท MLC ได้มีนโยบายถอนการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย และ บริษัทซุ่นฮั่วเส็ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ซื้อหุ้นคืนจาก บริษัท เอ็มแอลซี ลิมิเต็ด และ จากบริษัท ทุนเจริญ จำกัด ทั้งหมด
 • ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็มแอลซี แอสชัวรันส์ จำกัด เป็น บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด เป็นต้นมา
2554
2554
 • บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1,000,000,000 บาท เป็น 1,150,000,000 บาท
2555
2555
 • บริษัทฯ ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) "Advance Life Assurance Public Company Limited"
2563
2563
 • บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1,400,000,000 บาท เป็น 2,000,000,000 บาท
2565
2565
 • บริษัทฯ ได้ร่วมทุนโดยกลุ่ม Rabbit Holdings และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,000 ล้านบาท พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) "Rabbit Life Insurance Public Company Limited"
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลรายปี
ข้อมูลปี 2566
ข้อมูลปี 2565
ข้อมูลปี 2564
ข้อมูลปี 2563
ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลปี 2561
ข้อมูลปี 2560
ดูข้อมูลฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทแบบรายการเปิดเผยข้อมูล
ribbon_left
ribbon_right

แรบบิท ไลฟ์ พร้อมช่วยคุณเสมอ

เรายินดีรับฟังความต้องการของลูกค้า และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมก้าวกระโดดไปด้วยกันในทุกจังหวะชีวิตของคุณ

mascot
mascot